Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities 1.

De therapeut: degene die de hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg biedt aan de cliënt op grond van een behandelovereenkomst. 2. Cliënt: degene die op grond van een behandelovereenkomst hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg ontvangt. 3. Behandelovereenkomst: de overeenkomst tussen de cliënt en Praktijk Fijn & Fit met betrekking tot de te leveren hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg. 4. Behandelprogramma: een op een cliënt gericht behandelplan met samengestelde doelen door de cliënt en de therapeut. 5. De praktijk: Fijn & Fit, gebruiker van deze algemene voorwaarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder KvK-nummer: 65762827.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

1. Op alle behandelovereenkomsten tussen de therapeut enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn terug te vinden op de website van de praktijk www.praktijkfijnenfit.nl en kan indien gewenst schriftelijk overhandigd worden aan de cliënt.

Artikel 3 – Algemene regels

1. Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen. 2. In de praktijk (wachtruimte, behandelkamer, etc.) mag niet worden gerookt. 3. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of op het buitenterrein. 4. Dieren zijn om hygiënische reden niet toegestaan in de praktijk, ook niet in de wachtruimte. 5. Laat geen waardevolle bezittingen in de behandelruimte of wachtkamer achter. De praktijk is niet aansprakelijk voor vermissingen/verlies en/of beschadigingen van bezittingen van cliënten of anderen, die het pand betreden. 6. Wanneer u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut bent gehaald, meldt u zich dan s.v.p.

Artikel 4 – Totstandkoming behandelovereenkomst

1. De therapeut zal met de cliënt, die de wens te kennen heeft gegeven hulp en/of advies te willen ontvangen op het gebied van de individuele gezondheidszorg, een daarop gerichte behandelovereenkomst aangaan. 2. Kan de therapeut deze in lid 1 bedoelde behandelovereenkomst niet aangaan dan zal hij de cliënt de redenen hiervan toelichten en de cliënt adviseren bij het vinden van andere passende zorg. 3. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de behandelovereenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of mondeling hebben bevestigd.

Artikel 5 – Tarieven en zorgverzekering(gegevens)

1. De tarieven voor de behandelingen kunt u vinden op de website van de praktijk www.praktijkfijnenfit.nl. 2. De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren. 3. Iedere cliënt is verantwoordelijk voor het overleggen van correcte verzekeringsgegevens betreffende een geldige legitimatie, verzekeringsmaatschappij en polisnummer. 4. De cliënt ontvangt een factuur die, contant of per bank, binnen 14 dagen voldaan dient te worden.

Artikel 6 – Toestemming

1. De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan de therapeut. 2. De therapeut kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd. 3. In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal de praktijk en daarmee de therapeut geen behandeling (meer) verrichten.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

1. Bij de uitvoering van de behandelingen van de therapeut is er sprake van een inspanningsverplichting. 2. De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde, dan wel na uitvoering van haar behandeling bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de oefentherapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade. 3. De therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

Artikel 8 – Klachtenregeling

1. De therapeut beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure, deze is te vinden op de website van de praktijk. 2. Klachten over de uitvoering van de behandelovereenkomst moeten binnen redelijke tijd, volledig en duidelijk schriftelijk worden ingediend bij de therapeut, nadat de cliënt de gebreken heeft geconstateerd. De therapeut en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen. 3. Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de Nibig. Deze commissie zal eerst bemiddelen tussen de therapeut en de cliënt. 4. Mocht de bemiddeling door de Nibig niet tot een oplossing leiden, dan kan de cliënt zich wenden tot het Klachtenloket Paramedici (www.klachtenloketparamedici.nl).

Artikel 9 – Toepasselijk recht

1. Op de dienstverlening van de therapeut is Nederlands recht van toepassing. 2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de oefentherapeut, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de rechtbank bevoegd.

Artikel 10 – Hygiëne

1. Voor behandeling in de praktijk is een eigen handdoek verplicht.

Artikel 11 – Privacy

Uw therapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van registratie, de aard van gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Uiteraard gaat uw therapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde AVG, een aantal regels vastgesteld in een privacy reglement. Onderstaand het reglement weer gegeven:

1. U hebt het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend therapeut verzoeken deze te wijzigen. Alleen gegevens die te maken hebben met de medische behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. 2. Wanneer het voor onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend. 3. Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven aan de therapeut. Ook na overlijden worden gegevens niet openbaar gemaakt. 4. Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens gearchiveerd. 5. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met u gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken. 7. De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich (gedeeltelijk) uit te kleden.

Artikel 12 – Dossier en rapportage

1. U kunt desgewenst inzage krijgen in de gegevens die daartoe in uw persoonlijk patiëntendossier worden vastgelegd. 3. Bij afsluiten van de behandeling kan er, in overleg met de cliënt, een rapportage naar uw huisarts en/of specialist worden verstuurd.

Artikel 13 – Betalingsvoorwaarden.

Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een therapeut, zijn de volgende betalingsvoorwaarden van toepassing: 1. De cliënt, is betaling verschuldigd voor iedere behandeling. 2. De cliënt dient kennis te hebben genomen van de betalingsvoorwaarden vanaf de 1e behandeling. 3. Gereserveerde behandelingen dienen uiterlijk 24 uur van tevoren via telefoon of via email te worden afgezegd. 4. Afzeggingen voor een behandelingsafspraak op maandag dienen voor vrijdag 17.00u afgemeld te worden. 5. Voor behandelingen die, om wat voor reden dan ook, niet ten minste 24 uur van tevoren worden afgezegd of wanneer de cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd, wordt €10,- aan kosten in rekening gebracht. Deze kosten komen voor eigen rekening en zullen niet door een zorgverzekeraar worden vergoed. 6. De aan de cliënt verzonden factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. 7. Wanneer de betaling binnen de voornoemde termijn uitblijft, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 15e dag na factuurdatum. 8. Zodra de cliënt in verzuim verkeerd, is de therapeut gerechtigd om administratieve kosten in rekening te brengen. Bij herhaaldelijk verzuim, is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen voor rekening van de cliënt. 9. Indien de cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur doen, door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de therapeut. 10. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 6 genoemde termijn niet. 11. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel bewezen wordt, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de cliënt de therapeut verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de therapeut van beslissende aard. 12. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en therapeut, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door een competente rechter.

Artikel 14 – Wijziging

1. De therapeut behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. 2. Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst. Belangrijk De cliënt dient zich uiterlijk vóór de 2e behandeling op de hoogte gesteld te hebben van bovenstaand reglement en gaat akkoord met bovenstaande voorwaarden/regels. Indien de cliënt niet akkoord gaat met ons huisreglement dient hij/zij dit aan te geven bij de betreffende behandeld oefentherapeut uiterlijk vóór de 2e behandeling. 2. Tot slot Noëlle van Wolven oefentherapeut, masseur en holistisch therapeut stelt het zeer op prijs indien u opmerkingen, ideeën, etc. heeft ter verbetering van de dienstverlening. U kunt dit zowel mondeling als via e-mail doorgeven.